Projecte de Recuperació d’hàbitats i espècies aquàtics d’interès a la muntanya de Sant Ramón.

PDF DEL PROJECTE PER DESCARREGAR

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els hàbitats aquàtics associats a la Muntanya de Sant Ramon són les rieres. Aquestes han
sofert una degradació durant els darrers trenta anys.
A priori, tot indica que els principals factors que ho expliquen són aquests:
1) Abandonament d’usos tradicionals.
2) Canvis notables en la hidrologia natural derivats del canvi climàtic i pèrdua de massa
forestal.
3) Proliferació d’espècies exòtiques invasores.
4) Efectes dels incendis.
En aquest context, l’objectiu concret d’aquest projecte és el següent:
-Potenciar ambients aquàtics a la Muntanya de Sant Ramon per a la potenciació o
incentivació d’amfibis a basses artificials, compatibles amb la seva conservació.


2. PROBLEMÀTICA DE CONSERVACIÓ

L’abandonament d’usos tradicionals, sobretot vinculats a l’activitat agrícola i ramadera, ha comportat sense dubte una pèrdua progressiva de punts d’aigua superficial (temporanis opermanents), generalment artificials però amb un alt valor estratègic per a la conservació de la biodiversitat, sobretot amb relació a certes espècies o hàbitats amenaçats al país o al municipi. Aquesta tendència de pèrdua de basses continua vigent.
L’última pèrdua de punt d’aigua superficial permanent ha sobrevingut a la segona meitat del passat 2019, quan la companyia d’aigües de Barcelona va soterrar el vessament del dipòsit a la Muntanya de Sant Ramon perdent així un punt de reproducció habitual d’amfibis.


3. POSIBILITATS D’ACTUACIÓ

A continuació s’exposen breument els diversos tipus d’actuacions proposades: Un projecte de creació d’una zona humida hauria de contemplar prioritàriament la restauració i creació de basses i petits sectors inundables temporalment, a través de petites operacions d’excavació, de replantació i de protecció de la regeneració natural de la vegetació, a més d’una ordenació eficaç dels usos i accessos. Aquesta mateixa estratègia d’actuació per a recuperar zones humides pot ser aplicable per a la recuperació d’altres petites zones humides, o simplement per a l’adequació de basses o vivers d’aigua encara existents a la Muntanya de Sant Ramon. La recuperació d’algunes espècies d’amfibis, avui desaparegudes a la Muntanya de Sant Ramon, s’hauria de facilitar mitjançant alliberaments d’exemplars, un cop s’hagi garantit que els hàbitats encara tenen -o bé tornen a presentar- condicions adequades. Com és el cas de la Salamandra Comuna (Salamandra salamandra).

No.Actuaciópage3image11960Prioritatpage3image13208page3image13680Localitzaciópage3image14608page3image15080Projecte d’execuciópage3image16416
1Creació de basses i petits sectors inundables temporalmentMOLT ALTA41°20’28.6″N 2°00’45.8″EPE 1
2Recuperació de altres petites zones humidespage3image23680ALTA41°20’35.7″N 2°00’46.3″EPE 2
3Vivers d’aigua encara existentspage3image31024ALTApage3image32272page3image3274441°20’28″N 2°00’55.7″Epage3image33816page3image34288PE 3page3image35256

4. POTENCIALITAT D’USOS SOCIALS COMPATIBLES

La Muntanya de Sant Ramon ha estat un actiu molt utilitzat com a zona d’esbargiment i contacte amb la natura per part dels santboians, però no massa explotat en el camp de l’educació i la sensibilització ambientals.

Amb tot, projectes com “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS I ESPÈCIES AQUÀTICS D’INTERÈS A LA MUNTANYA DE SANT RAMON” presenta un notable potencial per a intensificar l’educació i la sensibilització ambientals, amb la conservació del paisatge i el patrimoni natural.


5. PROJECTES EXECUTIUS

5.1. Objectius

Entre d’altres s’inclouen els següents objectius:

  • Restablir les poblacions de Tòtil Comú (Alytes obstetricans)
  • Restablir les poblacions de Granota Verda (Pelophylax perezi)
  • Restablir les poblacions de Salamandra Comuna (Salamandra salamandra)
  • Restablir les poblacions de Gripau Comú (Bufo Bufo)
  • Restablir les poblacions de Gripau Corredor (Bufo Calamita)
  • Abeuradors per la fauna
  • Intensificar l’educació i la sensibilització ambiental

5.2. PROJECTE EXECUTIU PE1

Aquesta actuació està dissenyada per a ser executada a la riera de la Font de Golbes. Concretament, es tracta de la creació d’una bassa a la mateixa riera.

5.2.1. Actuació.

5.2.1.1. Construcció de bassa.

Preferiblement, només amb mitjans humans i petita maquinària. Cal preservar a part la primera capa de terra de qualitat per a aprofitar-la per a reforçar les ribes externes on caldrà plantar o replantar. És convenient conservar peus de vegetació herbàcia o subarbustiva existents a la zona d’excavació, per a replantar a les noves ribes.

5.2.1.2. Impermeabilització.

Existeix l’opció d’utilitzar tela asfàltica amb capes fines d’argila superposades o plàstic resident.

5.2.1.3. Captació d’aigua.

Cal assegurar-se que la qualitat de l’aigua sigui apropiada i garantir la renovació i circulació de l’aigua de la bassa per assegurar la seva transparència. Aquest fet és essencial si en la bassa es volen tenir plantes submergides.

En aquest cas la proposta és fer arribar l’aigua directament de l’excés de la Font de Golbes.

5.2.2. Pressupost.

Activitatpage6image2680Materialspage6image3744Costpage6image4824 page6image5144Import Total
page6image7744 page6image8384page6image8856 page6image9496page6image9992 page6image10312 page6image10952 page6image11272
Excavació de la bassa, no es necessari l’extracció de les terresEines manuals o semi automàtiques (martell percussor)Material cedit per l’Ajuntament per portar a terme la activitat0€
Impermeabilitzaciópage6image17864Plàstic especial per bassespage6image19072page6image19552100 €page6image20680page6image21184 page6image21504100€page6image22592 page6image22912
Captació d’aiguaOpció 1.Conductes d’aigua des de la Font de GolbesActivitat a desenvolupar per la brigada municipalPte.
Opció 2.Col·locació d’un dipòsit de 1.000l i accessoris a peu de bassa.page6image31584350€page6image32816350 €page6image34264 page6image345845.3. PROJECTE EXECUTIU PE2

El manteniment d’alguns punts d’aigua no permanents per acumulació de pluja a la Muntanya de Sant Ramon, faria augmentar la disponibilitat d’hàbitats aquàtics per a la reproducció d’amfibis.

5.3.1. Actuació.

5.3.1.1. Manteniment del nivell d’aigua.

Les basses temporals tenen importància per a molts vertebrats, especialment perquè les fan servir com a abeuradors. Però són els amfibis els qui troben a aquestes basses com un a lloc de reproducció.

5.3.1.2. Captació d’aigua.

Es fa necessari l’aportació d’aigua una vegada arriba la primera, per oferir a la fauna vertebrada de la Muntanya de Sant Ramon un lloc estable d’aigua. Aquesta aportació podria ser gestionada directament per l’Associació de Voluntaris Forestals ADF Sant Boi.

5.3.2. Pressupost.

ActivitatMaterialsCostpage8image4712 page8image5032Import Total
page8image9880 page8image10200 page8image10840 page8image11160
Captació d’aiguaAportacions externes d’aiguaActivitat a desenvolupar per l’Associació de Voluntaris Forestals ADF Sant BoiPte.page8image16528 page8image16848

5.4. PROJECTE EXECUTIU PE3

La recuperació d’alguns punts d’aigua “permanents” a la Muntanya de Sant Ramon contribuirà al restabliment de poblacions estables d’amfibis. En aquest sentit, s’aporta un projecte per a la recuperació del vessament continu del dipòsit per damunt de la Font de Golbes.

Una vegada la companya d’aigües ha soterrat el vessament i s’ha perdut l’espai permanent d’aigua prop del dipòsit. L’aigua ha tornat a vessar al mateix costat de la pista forestal que passa al costal del dipòsit, situació que ha afavorit la presència d’aigua en superfície els primers trenta metres, per després desaparèixer sota terra per tornar a sortir més endavant creant-hi una petita bassa aïllada de la pressió humana, afavorint la presència de fauna i la potencial colonització els amfibis.

5.4.1. Actuació.

5.4.1.1. Manteniment del flux d’aigua.

S’ha de treballar per consolidar el pas de l’aigua al costat de la pista forestal; evitant una erosió excessiva, però a l’hora permetent el pas d’aigua i l’aprofitament del possible ús que pugui fer el Porc Senglar.

Amb aquesta actuació aconseguirem un punt estable d’aigua i concentrarem l’impacte del Porc Senglar lluny de les noves basses.

5.4.1.2. Captació d’aigua.

Es fa necessari l’ampliació de la bassa actual.

5.4.1.3. Pressupost.

ActivitatMaterialsCostpage10image4744 page10image5064Import Total
page10image9912 page10image10232 page10image10872 page10image11192
ImpermeabilitzacióPlàstic especial per basses50 €50€page10image15728 page10image16048
Adequació de la pista forestal i espais per a la faunaMaterials de construccióActivitat a desenvolupar per la brigada municipalPtepage10image22496 page10image22816

ANNEXE ESPÈCIES AFAVORIDES

Seria el grup zoològic dels amfibis el més directament beneficiat per la creació de punts d’aigua, donant les condicions de tranquil·litat i aigua constant que afavoreixen la seva reproducció

page11image4672Tòtil comú (Alytes obstetricans) Ocupa un ventall ampli d’hàbitats, com boscos mediterranis, marges de boscos, prats de pastura, sorrals, zones urbanes, etc. Requereix tenir a prop un punt d’aigua per a la reproducció.Espècie amenaçada per la seva àrea de distribució fragmentada, mida reduïda d’algunes poblacions i per la seva dependència per al desenvolupament larvari de fonts, basses i preses en nombroses poblacions.
page11image10752page11image11224El gripau Comú (Bufo Bufo), es distribueix en una àmplia gamma d’hàbitats, és habitual en zones boscoses amb abundant vegetació, encara que també pot viure en àrees àrides, prades, parcs i jardins, etc. Es tracta d’un animal vertebrat de fàcil adaptació al medi, per tant és menys sensible a la modificació del seu hàbitat. És avaluat en la Llista Vermella amb la categoria de “Preocupació Menor”. Els seus principals amenaces són el canvi climàtic i la destrucció de l’hàbitat per adaptar-lo a zones de cultiu.page11image16344
El gripau Corredor (Bufo Calamita) Espècie nocturna. Ocupa molts tipus d’hàbitats oberts, tot i que prefereix herbassars i camps de cultiu. S’alimenta d’invertebrats, i té predilecció per les formigues i els cucs de terra. Tot i que el gripau corredor és capaç de criar en aigua de caràcter temporal, com bassals, l’èxit reproductor en aquestes condicions és baix, molts cops, els bassals s’assequen abans que s’hagi completat el desenvolupament dels capgrossos.Aquesta espècie està considerada com de Preocupació Menor.
page11image22616 page11image24056Granota Verda (Pelophylax perezi), espècie estrictament aquàtica. Ocupa tot tipus de cossos d’aigua, encara que està present fonamentalment en ambients permanents. Mostra escassos requeriments en relació a la qualitat de l’aigua.Aquesta espècie està considerada com de Preocupació Menor.
Salamadra (Salamadra salamandra) És típicament forestal. Prefereix boscos humits i amb gran cobertura vegetal. Selecciona rouredes humides i fagedes, però també se la sol trobar en alzinars i pinedes en menors densitats.En España se considera Vulnerable